Artykuły
Kategorie

27 lutego br. obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja do złożenia życzeń naszym, wspaniałym działaczom lokalnym.

W tym dniu pragniemy docenić tych, którym ,,chce się chcieć" i poświęcają swój wolny czas i energię dla innych.

Serdecznie dziękujemy za przybliżenie Nam swoich działalności. Gratulujemy  cudownych działań, angażujących mieszkańców gminy Stawiguda. Składamy serdeczne życzenia wielu radości i satysfakcji z realizowanych projektów, a  działalność NGO podsumowujemy hasłem ,,Swiat się zmienia, gdy działają stowarzyszenia" ;-) 

 

Z przyjemnością prezentujemy informacje przesałne przez Stwoarzyszenia działające na terenie gminy Stawiguda ;-)
Informacje przygotowane zostały przez przez przedstawicieli ninieszych organizacji na prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw lokalnych TOMASZKOWO (Stowarzyszenie Tomaszkowo) jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. Urządziliśmy teren nad jeziorem budując pomost, boisko do siatkówki plażowej, wiatę, scenę, doprowadzając prąd i dokonując nasadzeń. Przy stowarzyszeniu bardzo aktywnie działa 38 osobowy  Chór Konsonans. Stowarzyszenie współorganizuje największą prawniczą ogólnopolską imprezę golfową TOGAGOLF, która w 2020 roku odbyła się po raz dwudziesty pierwszy. Od 2008 roku  przez 11 lat organizowane były Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego a od 2012 roku Mistrzostwa Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej. Efektem naszych akcji charytatywnych jest przekazanie na rzecz potrzebujących dzieci z naszej gminy kwoty 42.410,00 zł. Stałe coroczne działalności Stowarzyszenia Tomaszkowo, to spotkania Klubu Podróżnika, Fotokonkurs Warmińskie Klimaty i cykl Eko Tomaszkowo. W październiku 2020 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Stawiguda szkolenie dla wszystkich sołtysów naszej gminy („Forum Sołtysów”). Zapraszamy na stronę www.tomaszkowo.com.pl

Ostatnio zrealizowane projekty, to: Forum Sołtysów, Eko Tomaszkowo  coroczny cykl spotkań ekologicznych, Ogólnopolski Turniej TOGAGOLF 2020 wspólnie m.in. z Naczelną Radą Adwokacką, ze Starostą Olsztyńskim i Wójtem Gminy Stawiguda. Wernisaż pokonkursowy Warmińskie Klimaty – wystawa w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie od 3.12.2020 do 31.12.2020

kolaztomaszkowo

Stowarzyszenie "MÓJ WYMÓJ" powstało 22 lipca 2019 roku. Skupia mieszkańców, którym przyświeca troska o tradycję tych ziem , ochronę środowiska i rozwój . Mimo, że nasze Stowarzyszenie liczy półtora roku udało Nam się zrealizować kilkanaście projektów związanych z aktywizacją mieszkańców, przygotowanie obchodów rocznicowych, dbałość o miejsca kultu na terenie sołectwa, organizację wycieczek, plenerów, zawodów sportowych. Ścisła współpraca z GOK w Stawigudzie przyczynia się do organizacji na terenie naszego sołectwa kilku udanych imprez. Nasze sztandarowe projekty to organizacja "Mistrzostw Wymoju w rzucie lotką", coroczna organizacja akcji "Kwietny Wymój", w której mieszkańcy we własnym zakresie budują i obsadzają kwiatami donice, które od wiosny do jesieni zdobią przestrzeń publiczną sołectwa. Organizujemy wyjazdy dla dzieci , młodzieży i seniorów. Organizujemy coroczne treningi piłkarskie, plenery fotograficzne, wycieczki poświęcone propagowaniu ochrony środowiska. W 2020 roku jako pierwsi w gminie rozpoczęliśmy szycie maseczek dla naszych mieszkańców.

wymoj

Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły z Bartąga to organizacja, która działa nieprzerwanie od 2005 roku i liczy obecnie 25 członków. Stowarzyszenie podejmuje działania kulturalne służące promocji Bartąga, gminy Stawiguda a także Olsztyna i powiatu. Działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim pasja i zamiłowanie ludzi dorosłych do zabawy w teatr. Stąd też z działalności naszego Stowarzyszenia powstał Teatr Prawie Dorosły ,który pod fachową opieką reżyserów wystawia spektakle teatralne dla miejscowej oraz olsztyńskiej a zdarza się ogólnopolskiej publiczności. Skład naszego teatru to ludzie dorośli w różnym wieku ,pracujący w różnych zawodach, w zależności od repertuaru w ilości 12-15 osób.

Spotykamy się po pracy na próbach ,warsztatach teatralnych, organizujemy spotkania z artystami, wystawy ,imprezy charytatywne, festiwale teatralne. W naszym repertuarze mamy już trzynaście spektakli ,które prezentowaliśmy na naszej scenie ,jak również często w Olsztynie w Spichlerzu teatralnym, w Amfiteatrze ,a także jeździmy ze spektaklami po okolicznych miejscowościach rozsiewając teatralnego bakcyla.

Stąd pomysł na organizowanie Festiwalu Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą” w Bartągu ,aby ludzie o podobnych pasjach mogli prezentować na naszej skromnej plenerowej scenie swój artystyczny amatorski dorobek w postaci spektakli teatralnych. Festiwal( 14 edycji) odbywa się pod patronatem dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie ,przy współpracy z Gminą Stawiguda i Przedszkolem w Bartągu. Nasze wydarzenie od wielu lat ma stałych odbiorców i gromadzi ogromną liczbę widzów z okolicznych miejscowości powiatu oraz Olsztyna. Jest to piękne wydarzenie kulturalne ,które integruje naszą społeczność i innych pasjonatów teatru.

Repertuar Teatru Prawie Dorosłego:

-Igraszki z Diabłem (wg J.Drdy) , Zielony Gil (wg.Tirso de Molina) , Jasełka (wg A. Kamyk) , Kolędowanie Warmińskie, U nas w Betlejemkach (wg M. Wąsik), Kopciuszek, Operacja Czart , Dziady (Wg II cz. A. Mickiewicza) – w reżyserii Dominiki Radaszewskiej

-Dom Bernardy Alba (wg F.Lorca) w reżyserii A. Kołodyńskiej

-Moralność Pani Dulskiej (wg G. Zapolskiej ), Audytor (w op. o Rewizor M.Gogola ), Love Story (w op.o W. Szekspir ) , w przygotowaniu : Wielebni (wg S.Mrożka)- w reżyserii A. Reimus-Knezevic

-Legenda o Łynie (wg I. Kwintowej) i w przygotowaniu spektakl BAR TONG – w reżyserii B. Święcickiej

Nasze ostatnie Projekty to:

  1. Z Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej –Teatr im. St.Jaracza Olsztyn- 2019 rok

„Na realizację Projektu Love Story” w reż. A. Reimus-Knezevic

  1. Realizacja Zadania Publicznego –Gmina Stawiguda - 2020 rok

„Warsztaty teatralne do spektaklu Bar Tong” w reż. B. Święcickiej

  1. Realizacja Zadania Publicznego –Gmina Stawiguda - 2020 rok

„Warsztaty teatralne do spektaklu Wielebni” wg Sł. Mrożka w reż . A.Reimus Knezevic

kolateatr

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie zostało powołane w 2010 roku.
W dniu 23.02.2011r. Sąd Rejonowy w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie. Zostaliśmy zarejestrowani w Rejestrze Stowarzyszeń.

Celem Stowarzyszenia jest wspólne realizowanie poprzez swoich członków zadań mających na celu dobro dzieci oraz wspieranie ich rodzin. Cele powyższe realizowane są poprzez: - Pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Działalność charytatywną; - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; - Ochronę i promocję zdrowia; - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - Organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży; - Działania wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną; - Rozwój turystyki i krajoznawstwa; - Promowanie i organizację wolontariatu; Itd.

Realizacja ostatnich projektów:  W lipcu 2020 odbyliśmy fantastyczną wycieczkę po Warmii w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Gminy Stawiguda: "Aktywni Seniorzy". Obóz usamodzielniający nad warmińskim jeziorem Pluszne. Wyjazd mógł zostać zrealizowany m.in. dzięki funduszom pozyskanym z Fundacji Trzech Króli. W grudniu Stowarzyszenie Dajmy Szansę zainicjowało akcję charytatywną „Adwentowa zbiórka grosza”. W ramach działań obok zbiórki pieniędzy, zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny. W ten sposób zebraliśmy ponad 6000 złotych. Dzięki temu rodziny z gminy Stawiguda otrzymały rzeczową pomoc (m.in wyposażenie pokoju dziecięcego, kuchni, paczki świąteczne itp.)

dajmy-szanse

Społeczno – Kulturalne Stowarzyszenie Miłośników Plusk, Południowej Warmii i Galindii Zachodniej (w skrócie Stowarzyszenie Miłośników Plusk) jest stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym pielęgnującym tradycje, świadomość historyczną, dbałość o przyrodę naszej Małej Ojczyzny.

W przedmiot działania naszego Stowarzyszenia wpisuje się też integracja członków, sympatyków i lokalnej społeczności oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społeczno-oświatowych społeczności Plusk.

Obecnie w ramach Stowarzyszenia działa Komitet Wodno -Kanalizacyjny, który wspiera realizację 3 etapu sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej północną cześć miejscowości Pluski (około 30 domostw) w oparciu o przekazaną przez nasze Stowarzyszenie dokumentację projektową oraz uzyskane przez Gminę Stawiguda pozwolenia na budowę.

Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej domknie opaskę sanitarną jeziora, co radykalnie poprawi warunki sanitarne i ekologiczne zarówno terenów objętych inwestycją jak i samego jeziora. Realizacja powyższej inwestycji budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców Plusk.

Zgodnie z naszymi celami statutowymi prowadzimy też na Facebook’u akcję promocyjno-informacyjną dotyczącą teraźniejszości i historii Plusk oraz okolic, jeziora Plusznego, Gminy Stawiguda i Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Na stronie Stowarzyszenia na FB udostępniamy komunikaty na temat ważnych dla społeczności imprez i wydarzeń, jak zebrania wiejskie, informacje kierowane przez Gminę i Sołectwo do mieszkańców, a także bieżących wydarzeń życia codziennego Plusk, jak informacje o koncertach, akcjach OSP Pluski, etc.

W 2020 roku nasza bieżąca działalność była niestety mocno ograniczona obostrzeniami epidemicznymi, ale staraliśmy się przeprowadzić choć niektóre wydarzenia cykliczne.

Do naszych corocznych wydarzeń należą:

1) Sprzątanie brzegów jeziora Plusznego

W 2020 roku po raz kolejny byliśmy współorganizatorem, wraz z Sołectwem Pluski i OSP Pluski wiosennego i jesiennego sprzątania brzegów jeziora Plusznego, w czerwcu i wrześniu 2020 r. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem, i sądząc ze „zbiorów” jest bardzo potrzebne.

2) Przygotowanie i wydanie kalendarza na 2021 rok

Wydaliśmy w tym roku już po raz trzeci kalendarz ze zdjęciami Plusk, jeziora Plusznego i okolic, promujący piękno i wyjątkowość tego miejsca.

Dzięki organizowanej przez GOK Stawiguda akcji na WOŚP mogliśmy przeznaczyć go na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3) „Wieczór Pieśni Patriotycznej”.

Od paru lat organizujemy w Pluskach „Wieczór Pieśni Patriotycznej” - otwarte wydarzenie odbywające się z okazji Święta 11 listopada, na która corocznie zapraszamy społeczność Plusk, członków Stowarzyszenia, oraz wszelkich zainteresowanych. Celem tej integrującej imprezy jest wspólne śpiewanie pieśni związanych z historią Polski, zarówno z okresu powstań listopadowego i styczniowego, jak i obu wojen światowych. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczności związanej z Pluskami. W 2020 roku niestety nie odbyło się z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii Covid-19.

kolapluski

Stowarzyszenie "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ", powstało w 2019 r. Głównym celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także wspieranie i organizowanie spotkań oraz zajęć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i naukowym. Do tej pory zrealizowano 7 projektów, między innymi:

1. Spotkania z folklorem - Polski taniec narodowy KRAKOWIAK

2. Wesołe eksperymenty dla przedszkolaków

3. Aktywni w tradycji i obyczajach

kola-razemmozemywiecej

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY STAWIGUDA  działa od roku 2013 i do tej pory ma na swoim koncie 16 projektów dla społeczności lokalnej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w rozwoju społecznym i kulturalnym. Nasze działania to liczne imprezy, warsztaty artystyczne, integracyjne  i edukacyjne. Po kilku latach pracy na rzecz społeczności lokalnej wiemy już jak ważna jest działalność wszystkich stowarzyszeń, które sprawiają, że w życiu społeczności lokalnych jest więcej  radości, aktywności, inspiracji i motywacji do działania. 

Ostatnio zrealizowane projekty: 

Festiwal Warmińskich Zdarzeń dofinansowany przez LGD Południowa Warmia

Stawiguda Warmii Cuda - dofinansowany z budżetu gminy Stawiguda 

Pozytywna Jesień w Stawigudzie - dofinansowany z budżetu gminy Stawiguda 

kolaNa-Rzecz-Dzieci-i-Modziey-Gminy-Sawiguda

Dziękujemy za podzielenie się tym co sprawia radość, satysfakcję i ma ogromny wpływ na rozwój społeczności loklanych. 

Wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich organizacji pozarządowych ;-) 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie 

Lidia Milik 

Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM