Artykuły
Kategorie
???Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY INSTRUKTOR ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W RUSI??
 
1. Wymagania niezbędne:
l ) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie
z zapisami art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
6) Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie,
7) doświadczenie zawodowe,
8) umiejętność obsługi prostych komputerowych programów graficznych;
9) umiejętność zarządzania stroną internetową,
10) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie minimum średnie
2) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja, komunikatywność, samodzielność
5)mile widziane doświadczenie w organizacji imprez
6) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą i życiem społecznym,
7) umiejętność podłączania i obsługi podstawowego sprzętu nagłośnieniowego (laptop + głośnik, kolumna mobilna) - możliwe przeszkolenie
8)łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
9) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność,
9 )odporność na stres,
10) wysoka kultura osobista.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy
1) koordynacja zajęć w świetlicy
2) organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej,
3) popularyzowanie i upowszechnianie kultury,
4) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym,
5) udział w różnych formach upowszechniania kultury,
6) doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach,
7) udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych GOK-u,
8) sporządzanie planów pracy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
2) Miejsce pracy: Świetlica ,,Nad Łyną w Rusi" , Ruś
3) Specyfika pracy: w instytucjach kultury praca ma swoją daleko idącą specyfikę -odbywa się w różnych porach doby, w różnych dniach, często wymaga dzielenia na pracę poranną i wieczorną, związana jest także z sezonem artystycznym i organizacją wydarzeń artystycznych. Ze względu na specyfikę pracy w instytucji kultury, czy potrzeby wynikające z realizowanego programu, ustawodawca zdecydował się na elastyczne planowanie pracy poszczególnych pracowników, wobec czego możliwe jest stosowanie przerywanego czasu pracy, czy systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
4) Praca zarówno samodzielna. jak i wymagająca współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie,
5) W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.
5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys(CV)
2) list motywacyjny
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5) kserokopie świadectw pracy
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
8)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko Instruktora zajęć w Świetlicy w Rusi” osobiście lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie Stawiguda ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda. Decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
Kandydatom nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy, a pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia kogokolwiek po przeprowadzonym naborze. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie ma prawo unieważnić ogłoszenie o naborze bez podania przyczyny.
Zapraszamy do aplikowania i dołączenia do zespołu GOK.
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM